Menu

Prijímacie konanie

4- a 8- ročné gymnázium 7902 J 77 – šport

 

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium

pre školský rok 2018 / 2019

Študijné odbory:        7902 J 77  gymnázium-šport, 4- ročné denné štúdium

                                   7902 J 77  gymnázium-šport, 8- ročné denné štúdium

Termín na podanie prihlášky: 28. február 2018

Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási.

Talentové skúšky pre školský rok 2018 / 2019

Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 23.11.2017 a podľa § 65 ods. 3, § 62 ods. 1 a § 105 ods. 1 a ods. 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje kritériá talentových skúšok pre školský rok 2017/2018.

Stanovenie počtu žiakov: 7902 J 77  gymnázium-šport, 4-r. štúdium, 2 triedy 56 žiakov

                                          7902 J 77  gymnázium-šport, 8-r. štúdium, 1 trieda  24 žiakov

 

Termín talentových skúšok pre školský rok 2018/2019 - obidva študijné odbory

Prvé kolo riadny termín  : 1. ročník osemročného štúdia : 10.4.2018 (utorok)

                                          1. ročník štvorročného štúdia : 11.4.2018 (streda)

Náhradný termín talentových skúšok:                  20.4.2018 (piatok) v obidvoch odboroch

Zápis na štúdium v školskom roku 2017/2018:   26.-27.4.2018 (štvrtok, piatok) v obidvoch odboroch                                           

 

Študijná profilácia:

Žiak si môže v maturitnom ročníku vybrať voliteľný odborný predmet: 

- Základy športovej prípravy (možnosť získať Osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa príslušného športu)

Športové gymnázium v Košiciach zabezpečuje prípravu v nasledovných kmeňových športoch:

atletika (chlapci a dievčatá),         športová streľba (chlapci a dievčatá)

hádzaná (chlapci a dievčatá)       stolný tenis (chlapci a dievčatá)

vzpieranie (chlapci a dievčatá)     športová gymnastika (chlapci a dievčatá)

zápasenie (chlapci a dievčatá)     plávanie (chlapci a dievčatá)

basketbal (chlapci a dievčatá)      bedminton (chlapci a dievčatá)

vodné pólo (chlapci a dievčatá)   karate  (chlapci a dievčatá),  

ľadový hokej (chlapci a dievčatá)  futbal (chlapci a dievčatá)         

volejbal (chlapci a dievčatá)          taekwondo (chlapci a dievčatá)

fitness   (chlapci a dievčatá)  

Bližšie informácie získate kliknutím na príslušný kmeňový šport.

Škola prijíma žiakov aj na úpolové športy  ( judo, box,kickbox..) a iné športy (tenis,jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf, hokej...) a zabezpečuje v nich všestrannú a kondičnú prípravu.

 

Kritériá talentových skúšok

1. Prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie gymnaziálneho štúdia.

2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného lekára                  ( postačuje potvrdenie od obvodného lekára)– súčasť prihlášky.

3.Športová časť talentových skúšok:

  • psychologický test- posúdenie predpokladov  pre výkonnostný šport.
  • pohybové testy.

 

Podmienky pre úspešné vykonanie talentovej skúšky:

Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri prijatí nasledovné podmienky:

  • z testov  všeobecných pohybových schopností musí uchádzač dosiahnuť minimálne 4 b.
  • z testov  špecifických pohybových zručností musí uchádzač dosiahnuť minimálne 6 b.
  • minimálny možný počet bodov, ktoré musí uchádzač získať je 45 b. z maximálneho možného počtu 70 b.

 

 

A. Testy všeobecných pohybových schopností

Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si ich určuje v závislosti od veku uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 3 bodov.

Disciplíny:

chlapci, dievčatá

1. beh na 50 m

2. hod plnou 2 kg loptou

3. skok do diaľky z miesta

4. zhyby - chlapci , výdrž v zhybe - dievčatá

5. Beep test - test vytrvalostných schopností

6. hĺbka predklonu.

Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18 b.

 

B. Testy špecifických pohybových zručností

Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy, ktoré zahŕňajú 4 disciplíny. Jednotlivé disciplíny sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 6 bodov.

Maximálny počet bodov z testov  špecifických pohybových zručností je 24 b.

 

Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, môže prideliť body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ.

Minimálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 0 b.

Maximálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 28 b.

4. Žiak, ktorý získa minimálne 45 bodov, vyhovel talentovým skúškam. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším prospechom.

5. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške.

6. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní.

7. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

 

Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6420681 alebo prostredníctvom emailovej adresy sgke@sportgymke.sk.

 

 

V Košiciach, 14.12.2017

                                                                                                         PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                               riaditeľka školy